محمد رمضان راتھر

کل مضامین: 1

خطیب حق بیان و راست بازے

(۱) خطیب حق بیان و راست بازے، کہ محتاط از نشیبے و زفرازے، من استغناے طبعش می شناسم، فقیرے از سلاطیں بے نیازے۔ (۲) حدیث سید لولاک ازبر، زبرکاتش دل او شد منور، زبانش لعل وگوہر می چکاند، کلامش انگبیں وشہد وشکر۔ (۳) زاسرار ورموز دیں خبردار، زدام شرک وبدعت خوب ہشیار، زمام نفس خود در دست دارد، دلے دارد کے زندہ ہست وبیدار۔ (۴) امیر کاروان علم دین است، فقیہ حق پسندے بالیقین است، تو می پرسی امام دیں کدام است؟ ہمین است وہمین است وہمین است۔ (۵) فداے سنت خیر الانام است، زجان ودل صحابہؓ را غلام است، بمسجد در نماز او را چو بینی، تو گوئی باخداوند ہم کلام است۔...
1-1 (1)